Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegomércores, 9 de xaneiro de 2019

A consideración ofcial do galego en Asturias

por Xosé-Henrique Costas, nas Voces de ProLingua:

1.- TIPOLOXÍA LINGÜÍSTICADesde sempre, a lingüística e a filoloxía románicas estableceran que as variedades lingüísticas empregadas en Asturias entre os ríos Eo e Navia eran de filiación galega, continuidade natural do galego nororiental de Lugo [véxanse as páxinas 29-40 do Informe lingüístico sobre a nosa Terra Eo-Navia, da Asociación Abertal (2007) https://anl.uvigo.gal/opencms/export/sites/anl/anl_gl/documentos/E_INFORME_EONAVIEGO.pdf]. Isto foi algo que nunca se discutira.

2.- LEXISLACIÓN ASTURIANA AUTONÓMICA E ACADÉMICANo art.4.1 do estatuto de autonomía de Asturias de 1981 (BOE 11/01/1982) dicíase que:El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad de su aprendizaje.O galego de Asturias ou non aparecía por ningures, non existe no Estatuto de Asturias.A Academia de la Llingua Asturiana fundouse polo Decreto 30/1980 dentro da Consellería de Educación do Principado. Os primeiros estatutos da Academia de la Llingua Asturiana (Decreto 9/1981, BOCRA de 22/12/1981) informaban de que a súa finalidade era traballar na gramática, nas normas e no léxico do “bable”, así como velar polos dereitos lingüísticos dos asturianos, formar profesorado, estimular o seu uso e ensino etc.Na modificación dos estatutos da Academia de la Llingua Asturiana (BOPA 136 de 14-VI-1995) introduciuse un polémico art. 1.k) que non só creaba dúbidas sobre a adscrición tipolóxica das falas eonaviegas, senón que se apropiaba científicamente delas ao incorporalas ao conxunto asturiano ou asturleonés. Este art.1.k) dicía que:A todos los efectos, la Academia de la Lengua Asturiana promoverá y velará por la variante lingüística gallego-asturiana ou astur-galaica.Variante? Variante de que lingua? Da asturiana? Esa foi a indefinición propositada que existiu en Asturias nos últimos 20 anos, durante os mandatos na ALLA de Xosé Lluís García Arias e Ana Cano. Comezouse a dubidar da súa filiación galega, comezouse a falar en medios académicos e políticos de “fala”, “gallego-asturiano” ou “astur-galaico”, como un enxendro que non era lingüisticamente asturiano pero que, por estar en Asturias, xa dependía para todo da Academia da lingua asturiana. O galego pasaba a ser deste xeito un apéndice menor, subsidiario, subalterno e secundario da lingua asturiana, comezando por lle negaren a filiación e o glotónimo.No art.4.2 do estatuto de autonomía de Asturias de 1981 (BOE 11/01/1982) dicíase que unha lei de uso e promoción lle debería ser aplicada ao “bable”, ou sexa, ao asturiano. Esa lei foi a 1/1998 de uso e promoción do “bable/asturiano” (sic). No art. 2 desa lei dicíase que:El régimen de protección, respeto, tutela y desarrollo establecido en esta Ley para el bable/asturiano se extenderá, mediante regulación especial al gallego/asturiano en las zonas en las que tiene carácter de modalidad lingüística propia.Isto é: deixa claro esta lei que en Asturias hai unha lingua propia, o “bable/asturiano”, e logo, á parte, unha modalidade lingüística propia, nunca outra lingua. En ningún momento se indica de que lingua é modalidade o “gallego-asturiano”, pero a ALLA xa deixara dito anteriormente que só ela se encargaría da gramática, normativa, léxico e promoción da “variante lingüística gallego-asturiana”, o que na práctica equivalía a consagrar o galego de Asturias como unha variedade especial da lingua asturiana en Asturias. Un absoluto e irracional despropósito. É o único caso no mundo dunha academia dunha lingua que normativiza e tutela dúas linguas, a propia e outra que é veciña pero do mesmo espazo administrativo.Aínda que na disposición adicional desta lei 1/1998 se dicía que “el gallego-asturiano tendrá un tratamiento similar al asturiano”, o certo é que isto nunca foi así. Non hai máis que ver o tratamento no ensino científico na Universidade de Oviedo, onde o asturiano ten un minor de “Especialista Univerisitario en Filología Asturiana” e un “Máster de Formación de Profesorado de Secundaria especializado en Lengua Asturiana”, e hai materias de lingua e literatura asturianas en Filoloxía e en Educación, mentres que o galego non existe (nin sequera como gallego-asturiano) nesa institución científica.A lingua galega falada en 18 concellos do occidente de Asturias por 30.000 cidadáns asturianos considérase na práctica un dialecto especial do asturiano tutelado pola ALLA e os seus falantes non teñen máis dereitos lingüísticos que unha materia optativa no ensino primario e secundario, sen libros de texto, sen dicionarios e sen profesorado capacitado, porque o profesorado o forma a ALLA, si, a propia academia asturiana a través dunha “Secretaría Secretaría Llingüística del Navia-Eo” creada en 1996 no seo da ALLA [http://www.academiadelallingua.com/secretaria-de-navia-eo/] que redactou en 1993 unhas Normas ortográficas y morfolóxicas del gallego-asturiano, normas asturianizantes e vulgarizantes, en resposta ás Normas ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias publicadas en 1990 pola Mesa prá Defensa del Galego de Asturias (MDGA).O certificado de capacitación para o profesorado de “gallego-asturiano” adquírese por medio dun cursiño de verán de 15 días (40 horas) que imparte a ALLA en Cangas de Narcea, en territorio lingüístico asturiano [http://suatea.org/habilitacion-en-llingua-asturiana

]. A superación deste cursiño habilita as persoas, licenciadas ou graduadas en calquera titulación, para poderen impartir clases de “gallego-asturiano” en calquera centro da terra Eo-Navia (en calquera non, porque hai algúns onde se imparte asturiano estándar en lugar de “gallego-asturiano”). Con este cursiño de 40 horas da ALLA pódese dar xa clases de “gallego-asturiano”, pero cunha licenciatura ou grao en Filoloxía galega non. É dicir, é a Academia da lingua asturiana quen capacita e forma o profesorado de lingua galega. E na toponimia, é a Xunta Asesora de Toponimia do Principado (onde non hai ningún especialista en galego) quen determina as formas toponímicas que logo oficializa o Principado, con grafías asturianas e vulgarismos (Payoza, Ayande, Viduedo, Pilliceira etc., etc.).3.- ADAPTACIÓN AO MARCO EUROPEO DAS LINGUAS: O INVENTO DUNHA NOVA LINGUAA semana pasada o goberno do Principau d’Asturies aprobou un Decreto para adaptar as probas de coñecemento de Asturiano ao Marco Común Europeo de Referencia de Linguas, probas que avaliará a Academia de la Llingua Asturiana (ALLA): http://www.asturiasparticipa.es/wp-ontent/uploads/2018/11/PropuestaDecretoNivelesAst-1.pdf ao abeiro do art. 11 da lei de Uso e Promoción do Bable/Asturiano polo que o Principado establece as titulacións necesarias para impartir o ensino do bable/asturiano e as titulacións e certificacións que acrediten o coñecemento desta lingua. Ata aquí todo normal e toda persoa sensata debe alegrarse deste paso dado polo asturiano por medio da súa academia e do seu goberno.No art.8 dise que as comisións avaliadoras de cada un dos niveis estarán compostas por tres funcionarios profesores de Educación Secundaria inscritos no “Registro General de Capacitación en Bable/Asturiano y en Gallego/Asturiano”. Neste rexistro están inscritos os titulados en “especialista en asturiano” (minor ou máster universitarios) e tamén aquelas persoas que fixeron os cursiños de 40 horas da ALLA e foron habilitados para impartir clase de galego-asturiano, xa fosen de formación licenciados en Filoloxía Inglesa ou en Psicoloxía.

Esta é a primeira discriminación importante, a desigualdade na formación: minor ou máster vs. cursiño de 40 horas dunha academia dunha lingua diferente.Agora ben, como nese recente Decreto para adaptar o asturiano ao Marco Común Europeo de Referencia de Linguas (MCERL) non aparecía por alí nada sobre un tratamento similar do “gallego-asturiano”, a propia ALLA rectifica agora e di publicamente que vai facer o mesmo para a nosa lingua. É dicir, ao lado do medio cento de linguas recoñecidas no MCERL, habería unha lingua nova: o gallego-asturiano, lingua inexistente en ningún manual de filoloxía ou de lingüística.Iso supón, na práctica, o inicio do recoñecemento oficial dunha lingua galego-asturiana xa diferente da galega, desgaleguizada, dependente para sempre da Academia Asturiana de la Llingua [http://asturies.com/noticies/el-gallego-asturiano-tamien-va-contar-con-pruebes-oficiales-de-competencia-nel-idioma?fbclid=IwAR1RqHo9HRY9HwAFdAmDkpqUsH%20pMXxVrv%204XKw3189EZ43RskVTuXXrJmiOo

].Se o galego-asturiano non é galego –como se encargan agora de perpetrar desde a ALLA-, por que non ten unha academia ou institución de seu? Por que segue de iure e de facto aprisionada na Academia de la Llingua Asturiana? Porque non é Academia de les Llengües de Asturies, non, é de Academia de LA Llingua Asturiana, porque para eles só hai unha; o outro, o galego-asturiano ou galego de Asturias, é un apéndice subalteno.

E isto supón tamén unha colisión cos estatutos da Real Academia Galega (BOE de 4-III-2000) que din literalmente no seu artigo 4:Enténdese por idioma galego o propio de Galicia, así como as súas variedades faladas nos territorios exteriores (Asturias, León e Zamora).Coido que a RAG e a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia deberían reaccionar de inmediato contra este despropósito. O galego xa está recoñecido nese Marco Europeo Común (MCERL), como o están o catalán (e non hai nin valenciano, nin mallorquín, nin alguerés, nin rossellonés) ou o euskera (e non o suletino, nin o labortano, nin o biscaíno).Alguén imaxina que o goberno de Aragón convocase agora unhas probas de coñecemento de linguas dentro do MCERL en LAPAO ou en catalano-aragonés? Alguén imaxina cal sería a reacción de reproche unánime da comunidade científica internacional? Pois xa que logo non acertamos a entender a inacción ou o desleixo das institucións galegas, políticas e, sobre todo, académicas.Por iso pido que se reaccione como fixo no seu día o Institut d’Estudis Cataláns e unha serie de organismos e institucións valencianas e cataláns contra a pretensión dos gobernos do PP de Madrid e Valencia de tratar o valenciano como lingua independente do catalán. Hai unha chea de sentenzas do Tribunal Supremo declarando que, independentemente do glotónimo usado en cada territorio, valenciano e catalán son a mesma lingua e que, xa que logo, non pode haber “valenciano” como lingua recoñecida no MCERL.Ou damos agora a batalla pola nosa lingua en Asturias ou xa a podemos ir suprimindo o art. 4 dos estatutos da RAG.

Ningún comentario:

Publicar un comentario