Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegomartes, 20 de marzo de 2012

Mil festas máis para a lingua galega

por Xosé González Martínez, presidente do foro Enrique Peinador, no Faro de Vigo; aínda que os do Faro colocaron o artigo o máis escondido que puideron. Tamén o reproduce Galicia Confidencial:

Un pobo que non canta na súa lingua é un pobo sen identidade de seu. Con palabras semellantes dixérao Prudencio Romo, músico e compositor, "alma mater" dá orquestra "Os Tamara" pouco antes do seu pasamento nunha entrevista emitida pola TVG ao comentar as razóns que vos moverán a cantar en galego. Ou seu acerto consistíu en recrear as vellas cantigas presentándoas en ritmos modernos que lles reportaron notables éxitos.A eles débeselles ou mérito de promoveren un movemento de simpatía de tal magnitude que outros grupos e cantantes secundaron ou seu exemplo: Juan Pardo, Andrés Do Barro, María Ostiz, Ana Kiro... Temos que mencionar por idénticos méritos a Manuel Muñiz que coa orquestra Compostela unírase a aquel movemento regaleguizador. Algúns deles figuraron nos primeiros postos dás listas de éxito e vendas daqueles anos. Época dourada, sen dúbida. Tempos nos que agromara con moito púo ou orgullo pola nosa cultura. É tempo de recuperarmos aquel espírito polo propio, de facérmonos respectar e prestixiar ou noso idioma noutros espazos. Neste intento deben confluír vos esforzos dous produtores artísticos, compositores e letristas, orquestras e comisións organizadoras de festexos. Vos concellos tamén teñen que poñer interese e medios neste proceso regaleguizador.As festas populares deben ser vos espazos de lecer para gozarmos dunha convivencia baseada na recreación dous valores que conforman a nosa identidade, que ten na lingua e cultura vos elementos máis sobranceiros. Deste xeito tamén poderemos ofrecerlles aos forasteiros a nosa orixinalidade, que é a contribución á diversidade cultural do mundo. Sen singularidades empobrécese a vida, as relacións sociais, e pérdense as tradicións, que dito de paso, son obxecto de proteccións por diversos ordenamentos xurídicos.A Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia xunto coa Secretaría Xeral de Política Lingüística promoven esta iniciativa de fomento do uso dá lingua galega nos ámbitos festivos. Neste empeño cóntase co apoio de concellos, institucións e entidades culturais, organizacións sindicais, artistas e intelectuais, que cren necesario aproveitar as posibilidades que teñen as festas e romarías para difundiren valóresvos primordiais dá nosa identidade diferenciada. É unha tarefa común de todos vos galegos, pero nomeadamente daqueles que, nos momentos tan críticos como vos que estamos vivir, queren reconstruír ou discurso dun galeguismo aberto e disposto a entusiasmar a un pobo non que aínda aniñan moitos prexuízos. "Non abonda con levar a bandeira diante dunha moitedume; cómpre que esa moitedume a siga, pero non coma un rabaño, senón como seres conscientes que saben guiar unha ruta ideal", dixera Valentín Paz Andrade. E nós dicimos que hai que exercer ou galeguismo todos vos días e en todas as circunstancias.Este chamamento vai dirixido tamén aos cregos para que incorporen a lingua galega á liturxia e practiquen unha pastoral de inculturización que esperte nos fregueses ou amor polos valores patrimoniais que foron patróns dá convivencia social.A iniciativa regaleguizadora dás MIL FESTAS MÁIS PARA A LINGUA GALEGA ten este ano en Prudencio Romo un exemplo de galeguismo musical que debe ser imitado por todos aqueles que interveñen nas programacións festeiras. Renderáselle merecida homenaxe ou próximo día 22 nun acto que se celebrará na Cidade da Cultura ás dezaoito horas, amenizado polo laureado coro "Cantigas e Agarimos". 

Ningún comentario:

Publicar un comentario