Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegovenres, 28 de setembro de 2012

Os incrumprimentos da Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias no caso galego

O  Consello de Europa elaborou no ano 1998 a Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias (CELRM), un documento moi flexible que foi ratificado por 25 países e que procura promover a tolerancia nos e entre os estados a respecto das linguas autóctonas.
A CELRM divídese en tres partes. Na primeira establécense o que se entende por unha lingua rexional ou minoritaria, na segunda establécense os obxectivos e principios a aplicar centrándose no recoñecemento das linguas minoritarias como parte esencial da riqueza cultura. Na terceira parte cada estado ten que escoller un mínimo de 35 medidas dun total de 68 e que se aplicarán nos ámbitos do ensino, a xustiza, os servizos públicos, os medios de comunicación, a cultura e a vida económica e social. No que atinxe ao galego podemos consultar este documento no que se recollen os compromisos do goberno español na ratificación da CELRM.
Os primeiros compromisos refírense ao ensino en galego: "prever unha educación preescolar, primaria e secundaria garantidas en galego". Do listado de compromisos escolleuse o primeiro, o que garante unha maior protección. Estableceuse ese frente a, por exemplo "prever unha parte substancial da educación...". Pensemos no caso do ensino infantil. O decreto 79/2010 permite excluir o galego por completo desta etapa. A Mesa denunciou este verán que o ensino en galego é residual nas sete cidades galegas.
No artigo 10 establécese o compromiso a que as autoridades administrativas do Estado empregarán o galego e que se asegure a accesibilidade dos textos administrativos en galego. Pola contra é norma xeral xusto o contrario, que toda a aparataxe administrativa estatal exclúa ao galego. Nese mesmo artigo aparece o compromiso do recrutamento de persoal funcionario necesario para evitarlle problemas aos cidadáns nos trámites en galego. Ben sabemos que a primeira medida de tomou a Xunta nesta lexislatura foi a eliminación das probas que garantizaban o coñecemento de galego.
Encol dos medios cómpre destacar que se deben favorecer financieiramente as producións audiovisuais en galego.
No eido económico débese excluir toda limitación ao uso do galego e as entidades bancarias deben dispoñer de todo tipo de documentación nesta lingua para os trámites financieiros: cheques, letras de cambio,...
Debemos preguntarnos para que se establecen e ratifican acordos lexislativos para a política lingüística se despois poden incrumprirse sistemáticamente. Que pasaría de racharmos cos acordos económicos?... Queremos en Galicia unha Europa coas desventaxas da política económica e sen ningunha das ventaxas das da diversidade lingüística. Polo momento sufrimos as primeiras e non gozamos das segundas.

+ información: o texto completo da CELRM (inglés/galego)

Ningún comentario:

Publicar un comentario