Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegoquinta-feira, 18 de novembro de 2010

"Hai que dicilo: é unha inxustiza"

 artigo de Fernando Franjo, no Galicia Hoxe:

Cultura concédelle 35.000 € a Rosalía e 350.000 € a Cela

"Non podemos quedar ca­lados. Hai que dicilo. É unha inxustiza". Abertas, moi abertas están as feridas na Fun­dación Rosalía de Castro de Padrón, e isto ocorre por mor da recente concesión dunha subvención de 350.000 por parte da Consellería de Cultura á veciña Fun­dación Camilo José Cela.
Horas despois da home­naxe recibida polo escrito­ra galega no Instituto da Muller de Madrid, desde o centro cultural da Ma­tanza confirmaban onte a súa sorpresa. "Nós re­cibimos 35.000 euros da Consellería de Cultura en dúas fraccións, unha vía convenio e outra por adqui­sición de bibliografía rosa­liana", aínda que especificaron que reciben unha axuda a maiores procedente de Política Lingüística.
A directiva do centro rosaliano quixo deixar claro desde un principio que tras esta reivindicación non hai nada contra a súa veciña, a Fundación de Iria Flavia, pero que aínda supondo que se tratase de dous escri­tores iguais ¿por que esta diferenza? Falan, neste sentido, dun agravio comparativo da Conse­llería de Cultura no as­pecto máis vulnerable: no mantemento da insti­tución e na difusión da mesma, aínda que, afortuna­damente, a institución non arrastra débedas e man­tense ó día en persoal e proovedores.
"Hai que pensar que es­tamos falando de dez ve­ces máis. Creo que Galicia ten unha débeda con Rosalía, que xa a a tivo en vida. Logo da súa morte si foi canonizada e moi querida polo pobo pero as institucións creo que realmente teñen que facer algo máis", sinalaron desde A Matanza.
Neste sentido, as miñas fontes non ocultaron a súa sorpresa "Rosalía é to­do un símbolo da Galicia plural, pense como pense e crea o que crea, que merece axuda e protección, se­ non non pode sosterse".
Ademais das distin­tas achegas dos patróns, as inxeccións económicas proceden do produto da venda de en­tradas, de xeito evidente insu­ficiente, xa que son moitas as persoas que acceden ó centro de forma gratuíta. Rosalía de Cas­tro, por engádega, non cobra dereitos de autor nin de imaxe porque están cadudados hai moitos anos. O que se fai na Matanza é labor de conservación da casa e conservar a súa memoria e a súa biografía e difundir a súa obra.
A proba diso é que a fundación rexistrou a petición dunha escritora de repercusión internacio­nal que está escribindo un libro sobre a casa-museo dos escritores españois. Entre elas vai tratar dúas mulleres: Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán.
No DOG do pasado día 8, saía a concesión dde 355.000 euros á Fundación de Cela para os gastos de perso­al. Esa partida outórgase nunha adenda ó convenio de colaboración entre Consellería de Cul­tura e fundación.
Apoio da Deputación da Coruña
A Fundación Rosalía de Castro conta cunha xeren­te que se encarga de levar adiante a parte administrativa; dúas empregadas, e unha encargada de lim­peza. Hai unha praza vacante (despediuse voluntariamente) que sería precisa para atender correctamente as ins­talacións.
Os escola­res de menos de 6 non ­pagan, os de máis de 6 anos, pagan 1 euro; os grupos 1,2 €; e as en­tradas individuais. 1,5 €. Abre os domingos. Luns, pechado. A fundación está aberta todo o ano e ten unha media de tres actividades por mes.
A Deputación da Co­ruña achegou 30.000 euros, que actualmente se empregan sobre todo para gastos de mantemento.

Sem comentários:

Enviar um comentário