Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegoquinta-feira, 3 de fevereiro de 2011

Todas as linguas de España son españolas (e II)

por Plácido Lizanco Santos, no Galicia Hoxe. Tamén se pode consultar "Todas as linguas de España son españolas (I)


Actualmente, a diglosia favorece os castelanfalantes nunhas rexións, pero non noutras. E na resurrección dos sentimentos autonómicos, non poucos ven na lingua castelá o instrumento que serviu para reprimir os idiomas autóctonos. De aí que a Constitución de 1978 teña recoñecido oficialmente o bilingüismo en todos os territorios que se constitúan en comunidades autónomas, e conten con linguas propias.
Xa están consagrados na Constitución que di así no seu artigo 3:
1.- O castelán é a lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito a usala.
2.- As demais linguas de España serán tamén oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas, de acordo cos seus Estatutos.
3.- A riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e protección.
Iso implica que o castelán deberá seguir aprendéndose en toda a nación, e que as demais linguas que teñan a cooficialidade contarán co mesmo dereito nas distintas comunidades autónomas cuxos estatutos así estipulen.
España debe aspirar a superar a diglosia que a caracterizou secularmente, e a instaurar definitivamente un bilingüismo satisfactorio para os españois que posúan outra lingua materna, e á que aman, como é lóxico, coa mesma intensidade con que os españois nacidos no seo da lingua castelá aman a súa. O ideal que a Constitución pretende favorecer é que consideren como realmente propias as dúas.
O castelán tivo o seu nacemento nun lugar xeográfico moi preciso, como idioma dunha pequena comunidade que, co seu espírito emprendedor e o seu xenio estendeuno ata ser unha das linguas máis importantes do mundo: é un idioma internacional, que mantén a súa unidade firmemente.
Nalgúns Institutos Cervantes a lingua e a cultura de España só é en español: a oferta cultural destes centros culturais espallados polo mundo e pagados polos impostos de todas as autonomías limítanse só ó flamenco e á cultura centralizada; non verán vostedes arte galega ou na lingua de Castelao en Londres, polo menos ata o de agora..

Sem comentários:

Enviar um comentário